Vedtægter

§ 1

Enghave V. K. har til formål at udvide kendskabet til Volleyball og Beachvolleyball samt at styrke de bånd, der knytter mennesker sammen. Klubbens erklærede tilhørsforhold er Vesterbro i København.

§ 2

Klubben arbejder efter de for DIF, DVBF og DGI til enhver tid gældende love.

§ 3

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer.

Som medlem af Enghave V. K. har man ret til:

 • at modtage information om klubben;

 • at få adgang til klubbens hjemmeside;

 • at deltage i øvrige aktiviteter i klubben.

Som medlem af Enghave V. K. har man pligt til:

 • at betale kontingent og evt. rykkergebyr i forbindelse med manglende kontingentbetaling.

Som aktivt medlem har man yderligere ret til:

 • at deltage i træning;

 • at deltage i kampe;

 • at deltage i spillermøder

Som aktivt medlem af Enghave V. K. har man yderligere pligt til:

 • at møde op til opgaver relateret til sportslige aktiviteter pålagt af bestyrelsen;

 • at betale en evt. bøde som klubben pålægges af forbund eller kreds herunder udeblivelse uden lovlig grund, manglende opfyldelse af dommerforpligtelser, mangelfuld påklædning m.v.

 • i øvrigt at overholde klubbens love og generelle bestemmelser.

Som nyt aktivt medlem har man ret til:

 • at deltage kontingentfrit i ovennævnte aktiviteter i den første måned.


§ 4

Størrelsen af kontingent og bøder fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingent opkræves 2 gange årligt pr. 1. oktober og 1. februar. Kontingentopkrævningen udsendes 14 dage før betaling.

Er et medlem i betalingsrestance for 2 perioder, kan vedkommende slettes af medlemslisten.

§ 5

Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der varetager klubbens interesser i forhold til medlemmer, forbund og øvrige interessenter.

Bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen og består af 5 medlemmer + 2 suppleanter.  Formanden og 1 menigt medlem er på valg på lige årstal, og 3 menige medlemmer er på valg på ulige årstal. 

Medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, mens suppleanter vælges for 1 år ad gangen.  

Bestyrelsen vælges ved hemmeligt valg. De stemmeberettigede medlemmer, der deltager på generalforsamlingen, har hver det antal stemmer, der svarer til det antal personer, bestyrelsen skal suppleres med.

De personer, der opnår de fleste stemmer, indtræder på de tomme pladser i bestyrelsen. De personer, der efter valg til bestyrelsen, har opnået flest stemmer, indtræder som suppleanter. Ved stemmelighed, der er af afgørende betydning for valgets resultat, er der omvalg mellem de berørte kandidater. Såfremt generalforsamlingen ønsker det, kan valget foregå åbent.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen kan vælge at uddelegere kassererposten eller dele heraf. Såfremt bestyrelsen vælger at benytte sig af denne mulighed, pålægges det bestyrelsen at følge klubbens økonomiske situation ved månedlig rapportering. Hvis kassererposten er uddelegeret, kan antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres til minimum 3, hvis generalforsamlingen stemmer for. 


I tilfælde af et lige antal bestyrelsesmedlemmer er formandens stemme afgørende ved stemmelighed. 


§ 6

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 7

Som bestyrelsesmedlem i Enghave V.K. har man pligt til: 

 • at deltage i månedlige bestyrelsesmøder;
 • at deltage aktivt i klubbens daglige arbejde;
 • at varetage klubbens interesser i forhold til medlemmer, forbund og øvrige interessenter (eksempelvis brugerbestyrelser og konkurrerende klubber).

Som bestyrelsesmedlem i Enghave V.K. har man ret til kontingentfrihed. Udebliver et bestyrelsesmedlem 2 på hinanden følgende gange fra et bestyrelsesmøde uden at have meldt afbud, skal den resterende bestyrelse tage stilling til, om den pågældende skal udelukkes fra bestyrelsen.

§ 8

Som suppleant til bestyrelsen i Enghave VK har man pligt til: 

 • at varetage klubbens interesser i forhold til medlemmer, forbund og øvrige interessenter (eksempelvis brugerbestyrelser og konkurrerende klubber).

 Som suppleant til bestyrelsen i Enghave VK har man ret til: 

 • at deltage i månedlige bestyrelsesmøder
 • at deltage aktivt i klubbens daglige arbejde
 • kontingentfrihed, i det omfang man opfylder de to ovenstående punkter

§ 9

Bestyrelsen afholder mindst 1 månedligt møde. I juni og juli måned kan møderne afholdes efter behov. Mødedatoer for de månedlige møder fastlægges for 6 måned og skal offentliggøres for alle medlemmer. Referater fra møderne skal offentliggøres for klubbens medlemmer senest 14 dage efter et bestyrelsesmøde.

§ 10

Bestyrelsen fastsætter selv, hvordan det daglige arbejde planlægges og udføres. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af medlemmer udenfor bestyrelsen, hvis den finder det nødvendigt.  

Bestyrelsen tager initiativ til, at der afholdes en opstartsfest i september/oktober måned samt at sikre at den årlige julefest bliver planlagt og gennemført i december måned.

§ 11

Hvert hold skal vælge en holdleder, som skal fungere som holdets primære kontakt til- og fra bestyrelsen. Holdene har på skift ansvaret for klubbens julefest. Julefesten er for alle klubbens medlemmer og skal afholdes i december måned.

§ 12

Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Regnskaberne forelægges i revideret stand til den ordinære generalforsamling til godkendelse.  

Derudover fremlægges et budget for det kommende regnskabsår til godkendelse. 


§ 13

Revisionen består af 2 af den ordinære generalforsamling valgte personer, der vælges for et år ad gangen. Desuden vælges 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal foruden den regnskabsmæssige revision foretage kritisk revision, og de kan foretage uanmeldt revision.

§ 14

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Ordinær generalforsamling skal afholdes i februar/marts måned og indkaldes af bestyrelsen med minimum 2 ugers varsel ved direkte meddelelse til medlemmerne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Alle medlemmer, der ikke er i restance med deres kontingent, som er fyldt 15 år, og som har været medlem af klubben i mindst 1 måned før generalforsamlingen, har stemmeret ved personligt fremmøde.

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden.

§ 15

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

3. Forelæggelse af revideret driftsregnskab for klubbens drift, statusopgørelse pr. 31. december samt budget for det kommende regnskabsår.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter, jvf. §5.

6. Valg af revisorer og revisorsuppleant, jvf. §12.

7. Eventuelt.

§ 16

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst ¼ af klubbens aktive medlemmer begærer dette. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter opfordringen og ønsket dagsorden er kommet bestyrelsen i hænde. Indkaldelsen skal være ledsaget af den ønskede dagsorden.

§ 17

Klubbens opløsning kan finde sted, hvis mindst 3/4 af de fremmødte ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og højst 3 måneders mellemrum stemmer derfor.

Klubben kan endvidere opløses, såfremt der ikke findes økonomiske midler til at opretholde den daglige drift. Når bestyrelsen har kendskab til en sådan situation pålægges det bestyrelsen, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at tilvejebringe de manglende midler.

Ved opløsning tilfalder klubbens aktiver Sjællands Volleyball Kreds (SVBK).


Vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. februar 2018.